Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

HET HEILIGE LAND
Het Heilige Land ligt aan de oostkant van de Middellandse Zee en grenst in het noorden aan Libanon, in het oosten aan SyriŽ en in het zuiden aan de SinaÔ-Woestijn. Weliswaar van geringe grootte (slechts ca. 36.250 km2), heeft het toch in de geschiedenis van de mensheid een grote rol gespeeld. Reeds in de oudste tijden kruisten hier de voornaamste wegen elkaar, die Egypte met SyriŽ en MesopotamiŽ verbonden. Tot op onze tijd is het altijd een land van onrust en strijd geweest; het is het voornaamste deel van het Midden-Oosten, dat de brug vormt tussen drie werelddelen. Het is een land, waar de overblijfselen van de oudste beschavingen van de wereld te vinden zijn; het land, waar gedurende zijn hele geschiedenis het oosten en het westen elkaar ontmoet hebben. Daarin ontstonden de drie grote monotheÔstische religies van de mensheid: het jodendom, het christendom en de islam; het is het land van de Profeten en de geboorteplaats van Christus, die met Zijn onsterfelijke lessen en geboden de mens de weg wijst naar recht en gerechtigheid. Voor de joden is IsraŽl het land van de Bijbel en van hun roemrijke geschiedenis; voor de christenen is het 't land, waar de Heer Jezus geleefd en geleden heeft, 't land dat Zijn heilsboodschap gehoord en Zijn wonderen gezien heeft; voor de moslims is het 't land, waarvandaan zij geloven, dat hun profeet Mohammed ten hemel opgestegen is. Vanaf de vroegste tijden tot nu toe kwamen en komen pelgrims uit ieder land onder de zon; zij verdroegen in vroeger eeuwen alle moeiten, trotseerden alle gevaren, om het land met zijn groots verleden te mogen zien, het land van hun geloof, waarmee ze van jongs af vertrouwd waren geraakt. Maar dit land van geloof en liefde was tegelijkertijd een land van oorlogen, bloedvergieten en ellende. Sinds onheuglijke tijden tot op onze dagen toe heeft de ene oorlog de andere opgevolgd, de ene opstand volgde op de andere, zodat zijn heilige bodem met mensenbloed doordrenkt werd. Er is geen land ter wereld, dat een dramatischer geschiedenis heeft dan het Heilige Land. Hier volgt een kort overzicht van zijn geschiedenis.
Volgens de archeologen was het Heilige Land reeds ver voor 3000 v. Chr. door de oudst bekende gevestigde stammen op aarde bewoond; zijn geschreven geschiedenis begint echter met Abraham, die omstreeks 1950 v. Chr. van Ur in MesopotamiŽ naar Kanašn emigreerde.


GESCHIEDENIS JOODSE VOLK

1250 v. Chr. Jozua trekt met het volk IsraŽl droogvoets door de Jordaan en mag het daarna veroverde land Kanašn onder de 12 stammen van IsraŽl verdelen.
1025 v. Chr. Saul wordt gezalfd tot eerste koning over IsraŽl.
1004-965 v. Chr. David regeert als koning van IsraŽl te Hebron en Jeruzalem.
965-922 v. Chr. Regering van Salomon. De eerste Tempel wordt te Jeruzalem gebouwd en ingewijd.
922 v. Chr. Scheuring van het Rijk in Tweestammenrijk (Juda) en Tienstammenrijk (IsraŽl).
721 v. Chr. De AssyriŽrs veroveren Samaria en voeren de 10 stammen van het noordelijk koninkrijk weg in ballingschap. Dit betekent het einde van het Tienstammenrijk (IsraŽl).
587 v. Chr. Nebukadnezar verwoest Jeruzalem en zijn Tempel en voert de stam van Juda weg in ballingschap naar Babel. Einde van het Tweestammenrijk (Juda).
539 v. Chr. Cyrus verovert Babel en staat de joden toe naar Jeruzalem terug te keren. Onder leiding van Zerubbabel wordt de Tempel herbouwd en voltooid (Tweede Tempel).
334 v. Chr. Alexander de Grote verovert IsraŽl, dat na zijn dood onder de heerschappij van de PtolemeeŽn van Egypte geraakt.
198 v. Chr. Antiochus III van SyriŽ verslaat de Egyptenaren en IsraŽl gaat over in handen van de Seleucieden.
175 v. Chr. Antiochus IV wordt koning. Hij tracht de verering van JEHOVA (JWH) uit te roeien en ontwijdt de Tempel door zwijnen op het altaar te offeren.
167 v. Chr. De joden, onder leiding van de bejaarde priester Mattatias en zijn vijf zonen, komen in opstand tegen de Seleucieden en behalen de overwinning op hen.
69 v. Chr. Pompejus verovert IsraŽl.
40 v. Chr. De Romeinen worden door de Parthen overvallen, die van tijd tot tijd het land bezet houden.
39 v. Chr. Herodes de Grote verdrijft de Parthen weer en regeert als koning tot het jaar 4 v. Chr.
4-1 v. Chr. Geboorte van Christus.
30 n. Chr. Jezus gekruisigd.
66 n. Chr. De joden komen onder leiding van de Zeloten in opstand tegen de Romeinse overheersing.
70 n. Chr. Titus onderdrukt de joodse opstand, waarbij Jeruzalem geheel verwoest wordt.
132-135 n. Chr. Voor de tweede maal komen de joden in opstand tegen Rome onder aanvoering van Bar Kochba. Volgens de Romeinse historicus Dio Cassius kost dat aan Joodse zijde minstens 600.000 doden. Talloze anderen worden gedeporteerd of in slavernij weggevoerd en vele Joodse religieuze en politieke leiders, waaronder rabbi Akiva en zijn discipelen, geŽxecuteerd. Keizer Hadrianus onderdrukt de opstand, verwoest Jeruzalem opnieuw en herbouwt het als de Romeinse stad "Aelia Capitolina". Anti-Joodse maatregelen worden verder aangescherpt. Judea krijgt de naam "Syria Palaestina" - opdat aan de naam van IsraŽl niet meer worde gedacht.
330-634 Palestina komt onder de heerschappij van Byzantium (Konstantinopel). Na de bekering van Constantijn verspreidt het christendom zich snel over het gehele land en worden er veel kerken gebouwd.
614 De Perzen vallen Palestina binnen. Duizenden christenen worden vermoord en honderden kerken verwoest.
636 De mohammedanen uit ArabiŽ veroveren Palestina en maken Jeruzalem na Mekka en Medina tot hun derde heilige stad.
1009 De Fatimidische Kalief Hakem verwoest de kerk van het Heilige Graf, alsmede vele andere christelijke gebouwen. Hij opent daardoor de vijandelijkheden en steekt het vuur aan voor een oorlogsbrand, die later gedurende twee eeuwen Oost en West in de zgn. "Kruistochten" tegen elkander liet strijden.
1099 De Kruisvaarders veroveren Jeruzalem en stichten daar het Latijnse Koninkrijk.
1187 Saladin, een mohammedaans vorst uit Egypte, verslaat het leger van de christenen bij de Hoorns van Hittin en maakt daardoor een einde aan het Koninkrijk van Jeruzalem.
1263 De Mammelukse Sultan Beybars van Egypte verovert de nog overgebleven vestingen van de Kruisvaarders. De Mammelukken regeren nu 250 jaar over de kuststeden.
1400 Mongoolse stammen, onder aanvoering van Tamerlan, vallen Palestina binnen.
1517 Het Turkse Ottomaanse Keizerrijk verovert Palestina en houdt het 400 jaar in zijn bezit.
1917 De Geallieerden onder bevel van generaal Allenby veroveren Palestina in de eerste wereldoorlog. Dit is het jaar van de Balfour-declaratie voor een Joods Nationaal Tehuis in Palestina.
1922 Het Britse Mandaat over Palestina wordt bevestigd door de Volkenbond.
1947 De Verenigde Naties nemen een plan aan ter verdeling van Palestina tussen IsraŽl en JordaniŽ.
1948 BeŽindiging van het Britse Mandaat. Op 14 mei wordt door de Joodse Nationale Raad de Staat IsraŽl uitgeroepen. De eerste oorlog tussen Joden en Arabieren breekt uit.
1949 De oorlog eindigt met een wapenstilstand tussen IsraŽl, Egypte, SyriŽ, JordaniŽ, en Libanon. Palestina wordt verdeeld tussen IsraŽl en JordaniŽ.
5 juni 1967 Opnieuw breekt een oorlog uit tussen de Arabische landen en IsraŽl. Na 6 dagen is de oorlog beŽindigd en heeft IsraŽl het gehele schiereiland SinaÔ, de Golan-hoogten (van SyriŽ) en de westelijke Jordaanoever (van JordaniŽ) verovert.
6 oktober 1973 Onverwacht breekt een nieuwe oorlog uit tussen IsraŽl, Egypte en SyriŽ. Na 16 dagen wordt een overeenkomst van "staakt-het-vuren" bereikt.
14 mei 1998 50 Jaar onafhankelijkheid staat IsraŽl